Add nbd-trdump manpage
[nbd.git] / autogen.sh
2011-05-28 Alex BlighAdd nbd-trdump manpage
2011-05-16 Alex Blighfix autogen.sh
2010-09-07 Laurent VivierMove man files to man/
2010-07-24 Wouter VerhelstGenerate nbd-client.8.in, too
2009-08-24 Wouter VerhelstMake autogen.sh work
2008-03-14 yoer319: Merge from trunk